HOT BÊN TRÁI

Chào Mừng Tân Sinh Viên - Tuần lễ vàng sale sập sàn

(Cập nhật: 7/28/2022 8:15:35 PM)

Chào Mừng Tân Sinh Viên - Tuần lễ vàng sale sập sàn

𝗗𝗲̂̉ 𝗽𝗵𝘂̣𝗰 𝘃𝘂̣ 𝗰𝗵𝗼 𝟭 𝗻𝗮̆𝗺 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗹𝗮̀ 𝗯𝘂̀𝗻𝗴 𝗻𝗼̂̉, 𝗖𝗖𝗡 𝗾𝘂𝘆𝗲̂́𝘁 𝗱𝗶̣𝗻𝗵 𝘀𝗮𝗹𝗲 𝘀𝗮̣̂𝗽 𝘀𝗮̀𝗻 𝗰𝗮́𝗰 𝗺𝗮̃ 𝗹𝗮𝗽𝘁𝗼𝗽 𝗰𝘂̛̣𝗰 𝗵𝗼𝘁 𝗸𝗲̀𝗺 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝗱𝗼́ 𝗹𝗮̀ 𝘃𝗼̂ 𝘃𝗮̀𝗻 𝗾𝘂𝗮̀ 𝘁𝗮̣̆𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝘁𝗮̂𝗻 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗱𝐞̂́𝐧 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐍𝐚̆𝐦 𝐇𝐨̣𝐜 𝐌𝐨̛́𝐢 🎈🎈

---------------------------------------------------------------

𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗮́𝗽 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗶 𝗺𝘂𝗮 𝗟𝗮𝗽𝘁𝗼𝗽

🔰 Chợ Công Nghệ áp dụng chương trình giảm trực tiếp tiền mặt:

🎁 Laptop trên 10 triệu: giảm trực tiếp 150.000 VNĐ

🎁 Laptop trên 20 triệu: giảm trực tiếp 250.000 VNĐ

🎁 Laptop trên 30 triệu: giảm trực tiếp 350.000 VNĐ

🔰 𝗞𝗲̀𝗺 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝗱𝗼́ 𝗹𝗮̀ 𝗯𝗼̣̂ 𝗾𝘂𝗮̀ 𝘁𝗮̣̆𝗻𝗴:

🎁 𝗧𝘂́𝗶 𝗰𝗵𝗼 𝗺𝗮́𝘆 𝗡𝗼𝘁𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸.

🎁 𝗖𝗵𝘂𝗼̣̂𝘁 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗱𝗮̂𝘆.

🎁 𝗕𝗮̀𝗻 𝗱𝗶 𝗰𝗵𝘂𝗼̣̂𝘁.

🎁 𝗕𝗼̣̂ 𝘃𝗲̣̂ 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝗟𝗮𝗽𝘁𝗼𝗽.

🎁 𝗩𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟬𝗸.

𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗮́𝗽 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗶 𝗕𝘂𝗶𝗹𝗱 𝗣𝗖

🎁 𝗖𝗮̂́𝘂 𝗵𝗶̀𝗻𝗵 𝗱𝘂̛𝗼̛́𝗶 𝟭𝟬 𝘁𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂:

𝗞𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗺𝗮̣𝗶 𝟭: 𝗧𝗿𝘂̛̀ 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗺𝗮̣̆𝘁 𝘁𝗿𝘂̛̣𝗰 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝗱 + 𝗩𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝗗
𝗞𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗺𝗮̣𝗶 𝟮: 𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂̛̀ 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗺𝗮̣̆𝘁, 𝗰𝗵𝗼̣𝗻 𝗾𝘂𝗮̀ 𝘁𝗮̣̆𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̣ 𝗴𝗶𝗮́ 𝟯𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝗱 + 𝗩𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝗗
🎁 𝗖𝗮̂́𝘂 𝗵𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝟭𝟬 𝘁𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂:

𝗞𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗺𝗮̣𝗶 𝟭: 𝗧𝗿𝘂̛̀ 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗺𝗮̣̆𝘁 𝘁𝗿𝘂̛̣𝗰 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝟯𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬𝗱 + 𝗩𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝗗
𝗞𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗺𝗮̣𝗶 𝟮: 𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂̛̀ 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗺𝗮̣̆𝘁, 𝗰𝗵𝗼̣𝗻 𝗾𝘂𝗮̀ 𝘁𝗮̣̆𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̣ 𝗴𝗶𝗮́ 𝟰𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬𝗱 + 𝗩𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝗗
🎁 𝗖𝗮̂́𝘂 𝗵𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝟮𝟬 𝘁𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂:

𝗞𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗺𝗮̣𝗶 𝟭: 𝗧𝗿𝘂̛̀ 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗺𝗮̣̆𝘁 𝘁𝗿𝘂̛̣𝗰 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝟳𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝗱 + 𝗩𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝗗
𝗞𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗺𝗮̣𝗶 𝟮: 𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂̛̀ 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗺𝗮̣̆𝘁, 𝗰𝗵𝗼̣𝗻 𝗾𝘂𝗮̀ 𝘁𝗮̣̆𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̣ 𝗴𝗶𝗮́ 𝟵𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝗱 + 𝗩𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝗗
🎁 𝗖𝗮̂́𝘂 𝗵𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝟯𝟬 𝘁𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂:

𝗞𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗺𝗮̣𝗶 𝟭: 𝗧𝗿𝘂̛̀ 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗺𝗮̣̆𝘁 𝘁𝗿𝘂̛̣𝗰 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝟭.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝗱 + 𝗩𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝗗
𝗞𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗺𝗮̣𝗶 𝟮: 𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂̛̀ 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗺𝗮̣̆𝘁, 𝗰𝗵𝗼̣𝗻 𝗾𝘂𝗮̀ 𝘁𝗮̣̆𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̣ 𝗴𝗶𝗮́ 𝟭.𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝗱 + 𝗩𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝗗
🎁 𝗖𝗮̂́𝘂 𝗵𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝟰𝟬 𝘁𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂:

𝗞𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗺𝗮̣𝗶 𝟭: 𝗧𝗿𝘂̛̀ 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗺𝗮̣̆𝘁 𝘁𝗿𝘂̛̣𝗰 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝟭.𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝗱 + 𝗩𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝗗
𝗞𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗺𝗮̣𝗶 𝟮: 𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂̛̀ 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗺𝗮̣̆𝘁, 𝗰𝗵𝗼̣𝗻 𝗾𝘂𝗮̀ 𝘁𝗮̣̆𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̣ 𝗴𝗶𝗮́ 𝟭.𝟱𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝗱 + 𝗩𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝗗
🎁 𝗖𝗮̂́𝘂 𝗵𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝟱𝟬 𝘁𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂:

𝗞𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗺𝗮̣𝗶 𝟭: 𝗧𝗿𝘂̛̀ 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗺𝗮̣̆𝘁 𝘁𝗿𝘂̛̣𝗰 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝟭.𝟴𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝗱 + 𝗩𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝗗
𝗞𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗺𝗮̣𝗶 𝟮: 𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂̛̀ 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗺𝗮̣̆𝘁, 𝗰𝗵𝗼̣𝗻 𝗾𝘂𝗮̀ 𝘁𝗮̣̆𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̣ 𝗴𝗶𝗮́ 𝟮.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝗱 + 𝗩𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝗗

----------------------------------------------------------------

💪 CCN Cam Kết:

- Hàng chính hãng 100%

- Bảo hành theo Hãng(12 tháng)

- Hỗ trợ miễn phí cài đặt phần mềm

- Hỗ trợ trả góp

-----------------------------------------------------------------

🏪 Showroom: Số nhà 267, đường Điện Biên Phủ, Phường Bình Hàn, TP Hải Dương, Hải Dương

☎ Tư vấn bán hàng 1: 0376364250

☎ Tư vấn bán hàng 2: 0363388336

🏪 Hỗ trợ tư vấn Online 24/07

⛵ Ship hàng toàn quốc - Giao hàng miễn phí trong nội thành Hải Dương

☎ Hotline: 0915334075/ 02203858158

🔎 Website: http://www.ccn.com.vn/

Tin tức khác

Bài viết nhiều người xem nhất

Bài viết mới nhất

Review công nghệ

Thiết kế © 2018 Bản quyền Chợ Công Nghệ
Gọi mua hàng